1.0 Medlemskapet løper fra den dagen du melder deg inn med mindre annet er avtalt. Ved innmelding betales innmelding og første avdrag, treningsperiode. Første betaling gjelder fra dato du melder deg inn og en måned frem i tid. Deretter vil avtalt månedlig treningsavgift bli trukket over avtalegiro den 20. i hver måned. Avtalen gjelder for 6 eller 12 månedlige avdrag ut fra inngått kontrakt om ikke annet er avtalt, og fornyes deretter automatisk pr. måned. Medlemskapet løper da til det sies opp av en av partene med en måned oppsigelsestid.

1.1 VT forbeholder seg retten til å stenge av medlemskapet ved flere ubetalte krav, samt sende ut faktura for resterende bindingstid ved brutt betalingsavtale. VT har rett til å justere trekkbeløpet på alle avtaler utenfor bindingstid med 30 dagers varsel. Medlemmet har et ansvar til å påse at avtalegiro blir opprettet. Blir ikke avtalegiro opprettet vil det sendes ut faktura for ubetalte avdrag med et gebyr. Rabatterte avtaler som student, senior og pendler offshore vil automatisk oppjusteres i pris etter endt bindingstid om ny bekreftelse ikke er mottatt, deretter kreves årlig bekreftelse.

1.2 Ved tegning av medlemskap i kampanjeperioden med gratis trening, gjelder 12 betalende måneder etter gratisperioden er over.

1.3 Du kan bli medlem fra du fyller 15 år. Ved tegning av avtalegirokontrakt påkreves signatur av foresatte. Dette gjelder frem til fylte 18 år.

1.4 Du forplikter deg til å følge de anvisninger og rette deg etter de regler som til enhver tid gjelder for bruk av senteret. Ved mislighold av medlemskapet forbeholder VT seg retten til å kunne avslutte medlemskapet.

Oppsigelse/frys av medlemskap

1.5 Oppsigelsen må skje skriftlig innen den 20 i samme måned som medlemmet ønsker at siste avdrag skal belastes. Forutsatt at bindingstid er fullført og utestående avgift fra tidligere måneder er betalt. Oppsigelsen må skje skriftlig på eget skjema som fylles ut i resepsjonen. Oppsigelser pr. brev og e-post godtas kun etter avtale. Oppsigelse er gyldig kun ved mottatt bekreftelse fra VT. Oppsigelse av din avtalegirofullmakt hos din bank, gjelder ikke som oppsigelse hos VT. Ved avvist trekk vil avgiften bli fakturert og påregnet purregebyr. Videre innkreving går via vårt inkassobyrå.

1.6 Ved sykdom: VT refunderer ikke innbetalt medlemskap om det skulle oppstå sykdom i kontraktstiden som tilsier sykefravær. Ved skriftlig treningsforbud fra lege i mer enn 4 uker, vil medlemskapet utover 4 uker utsettes så lenge det er nødvendig uten vederlag. Dette må klarlegges så tidlig som mulig i sykeperioden, da det ikke har tilbakevirkende kraft.

1.7 Frys av medlemskap: Kontrakter med fullført bindingstid kan fryses ved sykdom, skolegang eller arbeid utenfor distriktet. Dokumentasjon kreves. Medlemskapet utsettes vederlagsfritt i maks 9 måneder i henhold til dokumentasjon. Det anbefales å varsle allerede en måned før, slik at frys rekker å tre i kraft. Om ikke vil trening betalt for mye bli gitt i form av fri trening ved endt frys. Seniorer fra fylte 67 år kan fryse avtalen i forbindelse med utenlands opphold i inntil 4 måneder med 30 dagers varsel.

1.8 Kontrakter i bindingstid kan også fryses av overnevnte grunner, men her vil avdragene gå som normalt ut bindingstiden. Fraværstiden vil etter bindingstid bli påplusset kontraktstiden, før nye avdrag blir trukket.

1.9 Under avtjening av 1.gangstjeneste gir VT utsettelse på bindingstidstid og betaling.

2.0 Du er pliktig til å informere VT om adresseforandringer/kontaktinformasjon og kontoendringer. Ved fremvisning av flyttemelding fra Folkeregisteret eller bekreftelse fra studiested/arbeidsgiver kan bindingstid brytes om man flytter mer enn 80 km fra VT. Regelen har ikke tilbakevirkende kraft. Medlemskapet kan kun brytes etter en minimumstid på 6 betalende avdrag. Innbetalt medlemsavgift refunderes ikke.

Trening

2.1 Du er selv ansvarlig for å være helsemessig skikket til å benytte deg av senteret.

2.2 VT kan tilrettelegge et individuelt, treningsprogram ut i fra det enkelte medlems forutsetning.

2.3 Av sikkerhetsmessige grunner har barn ingen adgang til senteret.

2.4 Du forplikter deg til å holde orden og rydde på plass utstyr som blir brukt etter deg.

2.5 Av hygieniske og miljøskapende grunner skal du benytte anstendige og ikke støtende treningstøy, samt alltid benytte håndkle. T-skjorte og shorts/tights som dekker ned til knær er minimum bekledning. VT påberoper seg retten å påpeke uskikket treningstøy. Rene innesko som ikke sverter skal benyttes i treningssenteret.

Gruppetrening

2.6 Gruppetrening: Antall klasser, tidspunkt og instruktører forandres fra sesong til sesong. VT forbeholder seg retten til å avlyse eller avslutte klasser som står i timeplanen. VT forbeholder seg også retten til å forandre timeplan samt redusere timer. Det gis ingen garanti for at det enkelte medlem får plass på alle klasser de ønsker å delta på.

Adgang

2.7 Du forplikter deg å benytte utstedt medlemskort ved ankomst. Tapt eller ødelagt kort erstattes mot en avgift på kr. 99,-. Medlemskortet er personlig og kan ikke brukes av andre. Medlemmet er selv pliktig til å varsle VT med én gang medlemskort er mistet. VT er ikke ansvarlig for misbruk. Medlemmet forplikter å oppbevare kortet på en sikker måte. Medlemmet aksepterer at bruk av kortet kun kan skje på disse vilkår.

2.8 Medlemskapet er personlig og skal ikke overlates/lånes til andre. Hvis to personer kommer inn med samme kort, eller at man slipper inn folk, vil rutinemessig gjennomgang av videoovervåkning fange opp dette. Det blir også tatt regelmessig medlemskontroller på senteret. Personer som har trent uten medlemskap, samt medlemmer som har lånt vekk kort eller sluppet inn ikke medlemmer, blir ilagt et gebyr på kr. 1800,-. Er du foresatt for et medlem under 18 år står du økonomisk ansvarlig for medlemskapet, også ved brudd og overtredelser på signerte avtalevilkår.

2.9 Prøvetimer/periode skal være avklart med ledelse ved VT før prøvetime gjennomføres enten på senteret i bemanningstid, på e-post eller i innboksen på senteret sin FB side. Alle besøk på senteret som ikke er avklart i forkant, vurderes som ‘’sniktrening’’ og ilegges gebyr på kr. 1800,- til den som sniktrener, og den som gitt adgang til vedkommende. Innvilget prøvetime skal starte når senteret sin resepsjon er bemannet.

Annet

3.0 VT forplikter seg til å holde all nødvendig informasjon om bruk av betalingskort konfidensielt. VT sin behandling av personopplysninger skal skje iht. Personopplysningsloven og øvrig relevant regelverk.

3.1 Det tas forbehold om endringer i åpningstidene, spesielt ved jule/påske og sommerferie. Det tas også forbehold om stenging av enkelte aktiviteter og deler av senteret ved kursvirksomhet eller vedlikehold. VT forbeholder seg retten til å kunne stenge senteret i 5 dager per kalenderår i forbindelse oppussing av senteret.

3.2 VT fraskriver seg ethvert ansvar for skader på personer eller gjenstander som oppstår under, eller som følge av opphold i senteret, herunder også skade på klær og tap av penger, verdisaker eller annet av verdi som måtte bli borte.

3.3 Det er ikke tillatt å fotografere eller filme i treningssenteret uten særskilt tillatelse.

3.4 Det er ikke tillatt å oppbevare eiendeler i garderober utover VTs åpningstider. Klær, sko og håndduker som blir liggende utenfor åpningstider i garderober/dusj vil bli fjernet.

3.5 VT er delvis bemannet og har derfor kameraovervåkning for å avverge og oppklare hærverk og andre forhold. Som medlem samtykker du til dette.

3.6 VT forbeholder seg retten til å sende ut info/reklame via post/sms/e-post.

3.7 VT tar forbehold om eventuelle trykkfeil når det gjelder pris og informasjon om varer/ tjenestene på siden. Månedsavtaler og lignende kortere avtaler kan fjernes i perioder på året uansett om tilbud står beskrevet i vår prisliste. Ta kontakt med oss hvis du har spørsmål.

3.8 Angrefrist gjelder kun medlemskap kjøpt på vadso-treningssenter.no. I følge angrerettloven gjelder angrefristen fra den dagen avtalen inngås og 14 dager fremover. Dersom du vil angre på kjøpet, kontakter du oss på e-post og du vil da få tilbakeført det du har betalt. Angreretten gjelder ved forbrukerkjøp, salg til foretak innbefattes ikke av forbrukerkjøpsloven. Dersom medlemmet starter treningen innen 14 dager etter inngåelse av kontrakt (angrefristens utløp), vil medlemmet være forpliktet til å betale for verdien han/hun har mottatt frem til melding om bruk av angrerett er levert.

3.9 Du forplikter deg til ikke å bruke dopingmidler som fremkommer på særskilt dopingliste for treningssentre. Komplett liste: www.rentsenter.no. Ved mistanke kan VT kreve at du avgir dopingprøve. Dersom du nekter å avlegge dopingprøve eller ved positiv test har VT anledning til å heve medlemskapet.